02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

با اپلیکیشن بیز
بازاریابی شبکه ای در دستان شما

انجمن دیابت حلال سیب سلامت لوگوی ساماندهی وضعیت فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای نماد اعتماد الکترونیک بیز

فعالیت شرکت بازاریابان ایرانیان زمین بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد
و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.