۴۳۰۷۲ ۰۲۱

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ، بیز مبتکر بازاریابی شبکه ای نوین

بیز همیشه یک گام جلو تر

2

برخی از تخلفات در بازاریابی شبکه ای

بر اساس ماده 1055 جدول تخلفات آئین نامه انضباطی شرکت

 


- ایجاد هرگونه صفحات مجازی جهت جذب بازاریاب (1003)


- برنامه ریزی و برقراری استراتژی فروش (1002)


- خرید فروش بین بازاریاب با بازاریاب (1005)


- اعلام کسب درآمد های خلاف واقع خارج از طرح درآمد زایی شرکت (1006)


- معرفی کار با انجام تبلیغات غیر واقع و اغوا کننده (1007)


-  انتشار و ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی به بازاریاب و همکاران (1042)


 تخلف محسوب شده که علاوه بر برخورد شرکت بر اساس آئین نامه انضباطی شخص بازاریاب نسبت به تخلفات خود نزد کمیته نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای باید پاسخگو باشد.