02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

مهرجعلی و غیررسمی

بسمعه تعالی

 

کلیه بازاریابان محترم

باسلام و احترام

نظر به اینکه طبق بررسی های به عمل آمده برخی از بازاریابان جهت فروش کالا به شرکتها اقدام به صدور صورتحساب و فاکتور با مهر جعلی و غیر رسمی به نام این شرکت نموده اند. درصورتیکه این شرکت هیچ گونه فروش کالا به شرکتها را ندارد و فقط کلیه فروش ها به بازاریابان میباشد لذا ضمن برخورد قانونی با اشخاص خاطی و لغو جایگاه تجاری آنان اعلام میدارد از طریق دستگاه قضایی با خاطی نیز برخورد قانونی خواهد شد .