02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر
افراد خاطی و هشدار ها

افراد خاطی و هشدار ها

با توجه به سیاستهای شرکت و هشدار ها و اطلاعیه هایی که به کاربران و همکاران مستقل داده شد ، کاربرانی که از موارد یاد شده سرپیچی نموده و یا هرگونه تخلفی را مرتکب شوند در صفحه جاری اطلاعات کاربری آنها درج و با توجه به رای کمیته انضباطی شرکت بیز با آنها برخورد خواهد شد

 

 اطلااعیه -  22 فروردین  ۱۳۹۸::

به اطلاع میرساند آقای عبدالمهدی نباتی خاگهدانی با کد ملی 2281033457 به دلیل تخلفات انجام گرفته و با رای کمیته انظباطی، از شرکت بازاریابان ایرانیان زمین اخراج شده اند. لذا نام برده حق ثبت نام و فعالیت در هیچ یک از تیم های این شرکت را ندارد.

کد ملی بازاریاب کد کاربری توضیحات اخطار وضعیت
---- -91020359 اصفهان -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای - لغو جایگاه
---- -91020444 اصفهان -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه
---- -91020464 اصفهان -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه
---- -91020591 اصفهان -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه
---- -91020505 اصفهان -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه
محمد نوزاد --- تهران -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه به دلیل جابجایی
نوید خدا پناهی --- تهران -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه به دلیل جابجایی
نعیم قورچی --- تهران -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه به دلیل جابجایی
حمید حسینی --- تهران -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه به دلیل جابجایی
اشکان حقی --- تهران -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه به دلیل جابجایی
مرتضی بیات --- تهران -عدم رعایت قوانین و ضوابط شرکت و بازاریابی شبکه ای -لغو جایگاه به دلیل جابجایی