02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

دستورالعمل تولید محتوا

تنها مرجع رسمی برای آموزش، تبلیغ و ترویج محصولات شرکت بازاریابان ایرانیان زمین، استفاده از محتوای ارائه شده در وب سایت شرکت و بخش بیزمگ میباشد.  بدیهی است تولید و استفاده از هرگونه محتوا و ارائه آموزش که منشا آن در وب سایت شرکت وجود نداشته باشد، تخلف محسوب میشود.
همچنین تولید محتوا شامل کاتالوگ، بروشور و ... چه به صورت چاپی یا غیر چاپی، صرفا با اخذ مجوز کتبی از شرکت بازاریابان ایرانیان زمین ممکن است. 
قابل ذکر است که فعالیت همکاران محترم  جهت ترویج محصولات در شبکه های اجتماعی و تولید محتوا در آن بستر نیز شامل همین دستورالعمل می باشد.
شایان ذکر است که عدم رعایت موارد ذکر شده از سوی همکاران محترم تخلف محسوب شده و بر اساس قوانین انظباطی شرکت با آنها برخورد خواهد شد.