02143072

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

همیشه یک گام جلوتر

ماموریت شرکت

ماموریت شرکت BIZ

ماموریت شرکت بازاریابان ایرانیـــان زمین عبارتست از آموزش وعرضه تجربه مطلوب بازاریابی شبکه ای به میلیونها نفر انسان در سراسر ایران عزیز و ایجاد فرصتی برای نیل به اهداف اقتصادی از طریق اشتغال فعال نسل جوان کشور به همراه همکاران تجاری.

از دیگر ماموریتهای مهم شرکت BIZ عبارتست از ایجاد بستر لازم جهت توسعه فرهنگ صحیح بازاریابی شبکه ای و آکاه سازی اقشار مختلف مردم نسبت به مزیتهای Network و استفاده بهینه از این پتانسیل قوی در کشور عزیزمان.